"दव स व दनश लत " के अनुवाद चेक भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : दव स व दशन लत ?

  शब्दकोश हिन्दी-चेक

लत - अनुवाद : लत - अनुवाद :
कीवर्ड : Závislost Zahraniční Energii Víte

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

र ष ट रपत ... अपतट यऊर ज ,क ल ए एक लत
Víte, závislost na zahraniční energii.
C
ढ ढ
Prohledat C
र ग
Barva C
द ख ए
Zobrazit okno C
ह र त ग नब शnetherlands. kgm
's Hertogenboschnetherlands. kgm
पहल पह च
Čas přístupu před
ल इन च न
Vybrat řádky z C
भ जगह च न
Všude zvolit C
.
Přehled A proti C
.
Přehled B proti C
ल ड क य ज रह ह
Načítám C
ड र क ट र क पढ ज रह ह
Načítání adresáře C
त ओ क ल ए क चयन कर
Zvolit C pro všechny položky
म ध न रह त पर पर र ध क ल ए च न
Zvolit C pro všechny nevyřešené konflikty
बक न त न, र क न त न, त म ह क न त न,
Synů Barkos, synů Sisera, synů Tamach,
म ध न रह त फ द जगह पर पर र ध क ल ए च न
Zvolit C pro všechny nevyřešené konflikty s mezerami
अभ !
Hned!
अभ
Nyní.
मतद न
editorial content attribute
त र ख आक र
Datum a velikost
र प आक र
Vzhled a chování
ख य प य Name
Ztráty a nálezyName
त र ख मयComment
Datum a časComment
क ज पट म उComment
Stav klávesnice a myšiComment
न टर क कन क ट ट Comment
Síť a připojeníComment
क ज पट म उName
Klávesnice a myšName
र प आक रName
Vzhled a chováníName
न टर क कन क ट ट Name
Síť a připojeníName
त र ख मय
Datum a čas
कट प
Okno a plocha
न य प र फ इल
Nastavení a profily
क द र ट र क
Vystředit a sledovat
त र ख थ न
Datum a poloha
क ल फ द
Černobílé
प र. उ.
O O
मय त थ Comment
Datum a časComment
क तक चयन
Kurzor a výběr
फ न ट र ग
Písma a barvy
or य
nebo
ड रम
Drum Bass
र क र ल
Rock Roll
फ ल च र ट ड यग र मName
Editor nákresů a diagramůName
श ख म ल ए
Stencils
त ड म ल ए
Stencils