"क र ट म न" के अनुवाद डच भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

Baht
1.65
8.3
ब य
Bier.
. अव वल
R. Awal
. उस स
R. Thaani
. अव वल
van R. Awal
. उस स
van R. Thaani
! ?
Zeg, juffrouw.
त य
Regelnummering toevoegen op iedere
. ठ ह , त ,
Maar wie...
वह ज ओ प
Ga je gang, bel ze.
ल व प त ग श , ह त औ
Zoals hierboven aangegeven, waren Gersom, Kehath en Merari de zonen van Levi.
ग श प त शब एल ख य थ
Gersoms zonen stonden onder leiding van Sebuël
अध त ह . .. ?
Ik heb meer info nodig.
व ड य च त स थ ओप ज एल डव य त व
Geoptimaliseerde OpenGL hardwareversnelling voor grafische kaarten van nvidia
ग श प त य थ , अ थ त ल ब
De zonen van Gersom waren Libni en Simeï.
अप अह य ह अप उस ई च ल ल य , औ उस फ ड द ए
scheurde Ahia zijn nieuwe mantel in twaalf stukken
अप त ब, ज छ त (वह यस) ह ई, पढ ह ज उ ब ल बदल व ल ह औ उसस ह ण ल जगह प ओग
Lees wat u werd geopenbaard in het boek van uwen Heer, zonder het denkbeeld te hebben, daarin eenige verandering te kunnen brengen niemand heeft de macht zijne woorden te veranderen, en gij zult niemand vinden tot wien gij uwe toevlucht buiten hem kunt nemen, indien gij daarnaar mocht trachten.
अप त ब, ज छ त (वह यस) ह ई, पढ ह ज उ ब ल बदल व ल ह औ उसस ह ण ल जगह प ओग
En lees voor wat Ik jou van het boek van jouw Heer heb geopenbaard. Er is niemand die Zijn woorden kan veranderen en buiten Hem zul jij geen schuilplaats vinden.
अप त ब, ज छ त (वह यस) ह ई, पढ ह ज उ ब ल बदल व ल ह औ उसस ह ण ल जगह प ओग
En draag voor van wat aan jou geopenbaard is van het Boek van jouw Heer. Niemand kan Zijn Woorden veranderen en jij zult naast Hem nooit een schuilplaats vinden.
जब उत , त उ एल आग, औ उस छल ख ह ई, औ द ख
Toen zij aan wal stapten, zagen ze vis en brood op een houtskoolvuurtje.
थ त प ह स व श स ग श , ईत व श स द य ल, द ऊद व श स हत त स
Van de familie Pinehas Gersom van de familie Ithamar Daniël van de familie David Hattus,
ह य भ य द सब व स त (आख़ ) व यद बस जह ह ज स स त दव ज ह ग
De hel is zekerlijk voor hen allen bestemd.
ह य भ य द सब व स त (आख़ ) व यद बस जह ह ज स स त दव ज ह ग
En de hel is de plaats die voor hen allen tezamen is aangewezen.
ह य भ य द सब व स त (आख़ ) व यद बस जह ह ज स स त दव ज ह ग
En voorwaar, de Het is aan hen allen zeker toegezegd.
आप यव द द आप द ख ल ए य थ य त तलब ह ? झ ध यव द द ?
Ik weet niet hoe lang ik heb... maar ik moest je zien, je bedanken.
तब उस द ख ल य वह आग द ड ग ल प ड प चढ गय , वह उस ग स ज व ल थ
Daarom liep hij hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom om Hem toch te kunnen zien.
उस भ तव ल आ ग गढ ह ए पत थ , औत द वद ड य लग
De muur van de binnenste voorhof bestond uit drie rijen uitgehouwen stenen en één rij cederhouten stammen.
, , चल भ
Nee, kom op nou.
ब जल , ग स, स फ प , यल , वह.
Geen stroom, gas, drinkwater, geen kolen, geen verkeer.
उस पत थ ह , औई ल ह औ ल गत जभव स द ज ए
De fundamenten moeten bestaan uit drie lagen steenblokken met één laag hout er bovenop. Alle gemaakte onkosten zullen worden vergoed uit de koninklijke schatkist.
, , इस ब द
Zet dit uit.
श चय ज त ह , त य , ज व, स व गद त, त ए , , भव ष य, थ, ऊ च ई,
Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die in Christus tot uiting komt. De dood niet, het leven niet, engelen niet, regeringen niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan.
स ख च ब ह दद ह पत ह ह अच छ ह ल झ स आय , स आय
je schuift mijn stoel naar achteren en helpt me weer aan te schuiven en je weet niet hoe aardig dat is maar ik wel
उस एल य ह उठ ई ज उस प स ग थ , औ वह ल गय , औ खड ह आ
Daarna raapte hij Elia's mantel op, ging terug naar de oever van de Jordaan en sloeg met de mantel op het water. Waar is de HERE, de God van Elia? riep hij luid. Toen week het water uiteen en Elisa liep naar de overkant.
छ ल ग ऐस भ ह ज बग़ ख द (ख व ह ख व ह) झगड़त ह औश श त प छ ह ल त ह
Er is een man die, zonder kennis, twist nopens God, en iederen oproerigen duivel volgt.
छ ल ग ऐस भ ह ज बग़ ख द (ख व ह ख व ह) झगड़त ह औश श त प छ ह ल त ह
En er zijn mensen die zonder kennis over God twisten en die elke opstandige satan navolgen.
छ ल ग ऐस भ ह ज बग़ ख द (ख व ह ख व ह) झगड़त ह औश श त प छ ह ल त ह
Er zijn er onder de mensen, die over Allah redetwisten, zonder kennis, en zij volgen elke iedere opstandige Satan.
पह व ल ज त थ , ल , उ घ यल य शह पह झ स छ
Ik kwam de mannen tegen, die 's nachts de wacht houden over de stad. Zij sloegen en mishandelden mij. Zij rukten mij mijn sluier af.
उस त य ह , यह द , खत , खत ह त, ज गल , त , द स औ स वत त वल स ह सब छ औ सब
In dit nieuwe leven is het van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras u bent en evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt. Het gaat om Christus, Die alles in allen is.
, प ल ज , स ब ल ओ
Nee, zeg maar gewoon Max.
.
Nee.
, ल भ , प य ड , ग ल द व ल , व ल प श व ज य स ह ग
Verlaat Gods weg niet! Mensen die vrije sex voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele praktijken inlaten, blijven buiten het Koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters.
य त ह ज त , य य ल ग प श व ज य ह ग ? ध ख ख ओ, व श य ग , त त प ज, स त , ल च च , षग
Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God?