"ग भ र पर स थ त य " के अनुवाद थाई भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-थाई

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

नब शnetherlands. kgm
netherlands. kgm
मश जब ल, द क,
เมเชซาเบล ศาโดก ยาด ด วา
मश जब ल, द क,
เมเชซาเบล ศาโดก ยาดด วา
. अव वल
รอบ อ ลเอาว ล
. उ
รอบ อ ษษาน
. अव वल क
ของเด อนรอบ อ ลเอาว ล
. उ न क
ของเด อนรอบ อ ษษาน
ल न ल अ ट ट क च ल न chile. kgm
chile. kgm
ल इ , , क ह ह ?
อ าวไง ไอ แสบ
बक न, न, म ह क न,
คน บา ร โข ส คน ส เส รา คน เท มาห
बक न, न, म ह क न,
คนบารโขส คนส เสรา คนเทมาห
न औ पन न ह आ
โย ยาดา ให กำเน ด บ ตร ช อ โย นาธาน และ โย นา ธานให กำเน ดบ ตร ช อ ยาด ด วา
न औ पन न ह आ
โยยาดาให กำเน ดบ ตรช อโยนาธาน และโยนาธานให กำเน ดบ ตรช อยาดด วา
आ क प , ह ब मल क एल औ ह ब ज क प ह आ
บ ตร ชาย ของ เบร ยาห ค อ เฮ เบอร และม ลค เอล ผ เป น บ ดา ของ บ ร ซา ว ธ
आ क प , ह ब मल क एल औ ह ब ज क प ह आ
บ ตรชายของเบร ยาห ค อ เฮเบอร และม ลค เอล ผ เป นบ ดาของบ รซาว ธ
जब क न , उन ह न क एल क आ, औ मछल ख ह ई, औ ट द ख
เม อ เขา ข น มาบ น ฝ ง เขา ก เห น ถ าน ต ดไฟ อย และ ม ปลา วาง อย ข าง บน และ ม ขนมป ง
जब क न , उन ह न क एल क आ, औ मछल ख ह ई, औ ट द ख
เม อเขาข นมาบนฝ ง เขาก เห นถ านต ดไฟอย และม ปลาวางอย ข างบนและม ขนมป ง
मझ ह क फ औ क मव ल हम अद न श न ?
เจ าค ดหร อว า ชาวถ ำและแผ นจาร ก เป นส วนหน งจากส ญญาณมห ศจรรย ของเรากระน นหร อ ?
ल प प ल म म औ मह ल ल न व ल म , हलफ क प क ब औ
ฟ ล ป และ บา ร โธโลม ว โธม ส และ ม ทธ ว คน เก บ ภาษ ยาก อบ บ ตร ชาย อ ลเฟอ ส และ เลบเบ อ สผ ท ม ช อ อ ก ว า ธ ดเดอ ส
ल प प ल म म औ मह ल ल न व ल म , हलफ क प क ब औ
ฟ ล ปและบารโธโลม ว โธม สและม ทธ วคนเก บภาษ ยากอบบ ตรชายอ ลเฟอ ส และเลบเบอ สผ ท ม ช ออ กว าธ ดเดอ ส
X ड म न ह ज प हम ज न ह क इ व ल क अ ड म न ह ज ए , ह प व प क द .
เป นโดเมนหร อเรนจ แต เราร ว าท ายท ส ดแล ว, y จะกลายเป นโดเมน
ब न म ब न क प एल , ज क प न क न म म क
สาย ตระก ล ของ ซา อ ลใน ก เบโอน น น เยฮ เอ ลบ ดา ของ ก เบโอน อาศ ย อย และ ภรรยา ของ ท าน ช อ มา อา คาห
ब न म ब न क प एल , ज क प न क न म म क
สายตระก ลของซาอ ลในก เบโอนน นเยฮ เอลบ ดาของก เบโอนอาศ ยอย และภรรยาของท านช อมาอาคาห
न एल ह क च उठ ई ज उ , औ वह ल ट , औ दन क खड ह आ
แล ว ท าน ก หย บ เส อ คล ม ของ เอ ล ยาห ท ตกลง มา จาก เอ ล ยาห น น และ กล บ ไป ย น อย ท ฝ ง แม น ำ จอ ร แดน
न एल ह क च उठ ई ज उ , औ वह ल ट , औ दन क खड ह आ
แล วท านก หย บเส อคล มของเอล ยาห ท ตกลงมาจากเอล ยาห น น และกล บไปย นอย ท ฝ งแม น ำจอร แดน
अपन न व न म उनक प न औ ड हट नन औ उनक न न ,
ขอ พระองค ทรง สด บ คำ อธ ษฐาน และ คำ ว งวอน ของ เขา ใน ฟ า สวรรค อ นเป น ท ประท บ ของ พระองค และ ขอ ทรง ให ส ทธ อ น ชอบธรรม ของ เขา คง อย
अपन न व न म उनक प न औ ड हट नन औ उनक न न ,
ขอพระองค ทรงสด บคำอธ ษฐานและคำว งวอนของเขาในฟ าสวรรค อ นเป นท ประท บของพระองค และขอทรงให ส ทธ อ นชอบธรรมของเขาคงอย
हम ज व श व ह , क न मह न ह , क शक क प व क उ क अन
และ ร ว า ฤทธา น ภาพ อ น ใหญ ของ พระองค ม มาก ย ง เพ ยง ไร สำหร บ เรา ท งหลาย ท เช อ ตาม การก ระ ทำ แห ง ฤทธา น ภาพ อ น ใหญ ย ง ของ พระองค
हम ज व श व ह , क न मह न ह , क शक क प व क उ क अन
และร ว าฤทธาน ภาพอ นใหญ ของพระองค ม มากย งเพ ยงไรสำหร บเราท งหลายท เช อ ตามการกระทำแห งฤทธาน ภาพอ นใหญ ย งของพระองค
अप अह ह न अपन उ नई च क ल ल , औ फ ड कह ट कड क द ए
แล ว อา ห ยาห ก จ บ เส อ ใหม ท สวม อย ฉ ก ออก เป น ส บ สอง ช น
अप अह ह न अपन उ नई च क ल ल , औ फ ड कह ट कड क द ए
แล วอาห ยาห ก จ บเส อใหม ท สวมอย ฉ กออกเป นส บสองช น
क क म एक न ज न पम श व न क मन ष क पव ह क
พระองค ตร ส ว า ใน นคร หน ง ม ผ พ พากษา คน หน ง ท ม ได เกรง กล ว พระเจ า และ ม ได เห นแก มน ษย
क क म एक न ज न पम श व न क मन ष क पव ह क
พระองค ตร สว า ในนครหน งม ผ พ พากษาคนหน งท ม ได เกรงกล วพระเจ า และม ได เห นแก มน ษย
ब एल ह न अपन च पकड क ए ठ ल , औ जल प , ब वह इध उध व द न ल ह ल प
เอ ล ยาห ก เอา เส อ คล ม ของ ท าน ม วน เข า แล ว ฟาด ลง ท น ำ น น น ำ ก แยก ออก ไป สอง ข าง ท าน ท ง สอง จ ง เด น ข าม ไป ได บน ด น แห ง
ब एल ह न अपन च पकड क ए ठ ल , औ जल प , ब वह इध उध व द न ल ह ल प
เอล ยาห ก เอาเส อคล มของท านม วนเข าแล วฟาดลงท น ำน น น ำก แยกออกไปสองข าง ท านท งสองจ งเด นข ามไปได บนด นแห ง
उनक म हन क म क ठ क म उनक लम ब ई च ड ई ब न क उनक द व
ทาง เด น อย หน า ห อง คล าย ก บ ห อง ทาง ท ศ เหน อ ยาว และ กว าง ขนาด เด ยวก น ม ทาง ออก แผนผ ง และ ประต อย าง เด ยวก น
उनक म हन क म क ठ क म उनक लम ब ई च ड ई ब न क उनक द व
ทางเด นอย หน าห องคล ายก บห องทางท ศเหน อ ยาวและกว างขนาดเด ยวก น ม ทางออก แผนผ งและประต อย างเด ยวก น
ह एल ह न अपन म ह च ढ प , औ ब ह ज क फ क द व खड ह आ फ एक शब द उ न ई द , क ह एल ह क क म?
และเม อเอล ยาห ได ย น ท านก เอาผ าคล มหน าไว ออกไปย นอย ท ปากถ ำ และด เถ ด ม เส ยงมาถ งท านว า เอล ยาห เอ ย เจ าทำอะไรอย ท น
म न अपन क इ म आज क द न क नह छ ड , प अपन पम श व ह व क आज ञ म न च क म न ह
นาน ว น แล ว จน บ ดน ท าน ม ได ทอดท ง ญาต พ น อง ของ ท าน แต ได ระม ดระว ง ท จะ กระทำ ตาม พระ บ ญชา ของ พระ เยโฮ วาห พระเจ า ของ ท าน
म न अपन क इ म आज क द न क नह छ ड , प अपन पम श व ह व क आज ञ म न च क म न ह
นานว นแล วจนบ ดน ท านม ได ทอดท งญาต พ น องของท าน แต ได ระม ดระว งท จะกระทำตามพระบ ญชาของพระเยโฮวาห พระเจ าของท าน
व ल आ न क घ ढ ह ए प , औ एक प द वद क कड बन
พระองค ทรง สร าง ลาน ภายใน ด วย กำแพง ห น สก ด สาม ช น และ ด วย ไม สน ส ดาร ช น หน ง
व ल आ न क घ ढ ह ए प , औ एक प द वद क कड बन
พระองค ทรงสร างลานภายในด วยกำแพงห นสก ดสามช น และด วยไม สนส ดาร ช นหน ง
क ह , औ एक प नई लकड क ह औ इनक ल वन म द ज ए
ให ก อ ด วย ห น ใหญ สาม ช น และ ไม ใหม ช น หน ง และ ให เส ย เง น ค า ก อสร าง จาก พระ คล ง หลวง
क ह , औ एक प नई लकड क ह औ इनक ल वन म द ज ए
ให ก อด วยห นใหญ สามช นและไม ใหม ช นหน ง และให เส ยเง นค าก อสร างจากพระคล งหลวง
पह व ल ज न म घ म , म झ म ल , उन ह न म झ म ल क शहपन ह क पह ओ न म म झ छ न ल
พลตระเวน ท ลาดตระเวน ใน เม อง ได พบ ด ฉ น เขา ต ด ฉ น เขา ทำให ด ฉ น บาดเจ บ พลตระเวน ร กษา กำแพง เม อง ฉกช ง เอา ผ า คล ม ต ว จาก ด ฉ น ไป