"त पम न अ श कन" के अनुवाद थाई भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : पाम न अ श कन ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

A
म झ लग ह क चल ! , !
เง ยบก อน ฟ งส
อโลหะ
มวล
स प ड
ไม ม การบ บอ ดข อม ล
स प ड
ไม ม การบ บอ ด
वर ग क एलबम
อ ลบ มท ย งไม จ ดหมวด
वर ग क एलबम
อ ลบ มท ย งไม จ ดหมวดหม
व स
ส วนขยายละต น A
स र र द ष ट
ย งไม สร ป
स थ र द ष ट
ย งไม ได กำหนดสถานท
वर ण र द ष ट
ย งไม กำหนดรายละเอ ยด
स स थ प कर
ถอนการต ดต ง
र ग य ज
ช ดส ท ย งไม ม ช อ
ग र स य स ड य सhonduras. kgm
honduras. kgm
वह ठ क ह . , .
เขาก โอเค Shh, SHH
पलटक क र य
การกระทำการกล บภาพแบบไม ใช มาตรฐาน
घ म क क र य
การกระทำการหม นภาพแบบไม ใช มาตรฐาน
व क र ग च
เล อกส ของธาต อโลหะ
यह बग ह ह . यह ह .
น ไม ใช บ กนะ แต น เป นค ณสมบ ต ท ไม ควรม ต างหาก
और बर आ क प र , ह ब र और मल क एल और यह ब ज क प ह आ
บ ตร ชาย ของ เบร ยาห ค อ เฮ เบอร และม ลค เอล ผ เป น บ ดา ของ บ ร ซา ว ธ
और बर आ क प र , ह ब र और मल क एल और यह ब ज क प ह आ
บ ตรชายของเบร ยาห ค อ เฮเบอร และม ลค เอล ผ เป นบ ดาของบ รซาว ธ
क य म समझ ह क ग फ और रक मव ल हम र द भ य म स थ ?
เจ าค ดหร อว า ชาวถ ำและแผ นจาร ก เป นส วนหน งจากส ญญาณมห ศจรรย ของเรากระน นหร อ ?
फ रल प प स और बर ल म थ म और महस ल ल व ल म , हलफ क प र य क ब और
ฟ ล ป และ บา ร โธโลม ว โธม ส และ ม ทธ ว คน เก บ ภาษ ยาก อบ บ ตร ชาย อ ลเฟอ ส และ เลบเบ อ สผ ท ม ช อ อ ก ว า ธ ดเดอ ส
फ रल प प स और बर ल म थ म और महस ल ल व ल म , हलफ क प र य क ब और
ฟ ล ปและบารโธโลม ว โธม สและม ทธ วคนเก บภาษ ยากอบบ ตรชายอ ลเฟอ ส และเลบเบอ สผ ท ม ช ออ กว าธ ดเดอ ส
और य व क प र एल , , और क और र द ल ग ह
บ ตร ชาย ท งหลาย ของ ยา วาน ช อ เอ ล ชาห ทา ร ช ช ค ทธ ม และ โด ดาน ม
और य व क प र एल , , और क और र द ल ग ह
บ ตรชายท งหลายของยาวาน ช อ เอล ชาห ทารช ช ค ทธ ม และโดดาน ม
क य क ह र म क जह ज य क स ग र ज क क ज व ल जह ज थ , और वर ष क ब द व क जह ज स , च द , ह थ द , ब दर और म र ल आ
เพราะ เร อ ของ กษ ตร ย แล น ไป ย ง ทา ร ช ช พร อม ก บ ข าราชการ ของห ราม กำป น ทา ร ช ช นำ ทองคำ เง น งาช าง ล ง และ นกย ง มา สาม ป ต อ คร ง
क य क ह र म क जह ज य क स ग र ज क क ज व ल जह ज थ , और वर ष क ब द व क जह ज स , च द , ह थ द , ब दर और म र ल आ
เพราะเร อของกษ ตร ย แล นไปย งทารช ชพร อมก บข าราชการของห ราม กำป นทารช ชนำทองคำ เง น งาช าง ล ง และนกย ง มาสามป ต อคร ง
फ र यह क जह ज स क ल य ओप र ज क बव ल ए, पर व एग ब र म ट ट गए, सल य वह ज सक
เยโฮ ชา ฟ ททรง ต อ กำป น ทา ร ช ช เพ อ จะ ไป ขน ทองคำ จาก โอฟ ร แต กำป น น น ไป ไม ถ ง เพราะ ไป แตก เส ย ท เอ ซ โอน เก เบอร
फ र यह क जह ज स क ल य ओप र ज क बव ल ए, पर व एग ब र म ट ट गए, सल य वह ज सक
เยโฮชาฟ ททรงต อกำป นทารช ช เพ อจะไปขนทองคำจากโอฟ ร แต กำป นน นไปไม ถ งเพราะไปแตกเส ยท เอซ โอนเกเบอร
और यद एल क प र ब ल ह , और ब ल ह क प र , य , ब य म , एह द, क , ज , और हर थ
บ ตร ชาย ของ เยด ยา เอ ลค อ บ ล ฮา น และ บ ตร ชาย ของ บ ล ฮา น ค อ เยอ ช เบน ยา ม น เอฮ ด เคนาอะนาห เศธาน ทา ร ช ช และ อา ห ชาฮาร
और यद एल क प र ब ल ह , और ब ल ह क प र , य , ब य म , एह द, क , ज , और हर थ
บ ตรชายของเยด ยาเอลค อ บ ลฮาน และบ ตรชายของบ ลฮานค อ เยอ ช เบนยาม น เอฮ ด เคนาอะนาห เศธาน ทารช ช และอาห ชาฮาร
जब म क स स इट म भ रमण कर ज म र ज पहच स ब ध ज क र उपय ग कर ह , म झ च
แจ งเต อนฉ นเม อฉ นไปย งหน าเว บไซต ท ต องใช ข อม ลการแสดงต วท ไม เป นส วนต วของฉ น
र थ उस उसक स थ इसल य म ल क य क क जह ज बव ए, और उ ऐस जह ज एस य ग ब र म बव ए
พระองค ทรง ร วม งาน ใน เร อง การ สร าง เร อ ไป ย ง เม อง ทา ร ช ช และ เขา ท งหลาย สร าง เร อ ใน เอ ซ โอน เก เบอร
र थ उस उसक स थ इसल य म ल क य क क जह ज बव ए, और उ ऐस जह ज एस य ग ब र म बव ए
พระองค ทรงร วมงานในเร องการสร างเร อไปย งเม องทารช ช และเขาท งหลายสร างเร อในเอซ โอนเกเบอร
भ इय क इस म म आज क द ह छ ड , पर परम वर यह व क आज ञ च कस स म
นาน ว น แล ว จน บ ดน ท าน ม ได ทอดท ง ญาต พ น อง ของ ท าน แต ได ระม ดระว ง ท จะ กระทำ ตาม พระ บ ญชา ของ พระ เยโฮ วาห พระเจ า ของ ท าน
भ इय क इस म म आज क द ह छ ड , पर परम वर यह व क आज ञ च कस स म
นานว นแล วจนบ ดน ท านม ได ทอดท งญาต พ น องของท าน แต ได ระม ดระว งท จะกระทำตามพระบ ญชาของพระเยโฮวาห พระเจ าของท าน
क जह ज र व य प र क म ल क ढ व ल ह ए उक द व र सम द र क ब च रहकर बह और प र प ह गई थ
กำป น ท งหลาย ของ เม อง ทา ร ช ช บรรท ก ส นค า ของ เจ า ด งน น เจ า จ ง บร บ รณ และ ร งโรจน อย าง มาก ใน ท อง ทะเล
क जह ज र व य प र क म ल क ढ व ल ह ए उक द व र सम द र क ब च रहकर बह और प र प ह गई थ
กำป นท งหลายของเม องทารช ชบรรท กส นค าของเจ า ด งน น เจ าจ งบร บ รณ และร งโรจน อย างมากในท องทะเล
, ,
ไม ไม ไม
, , ! ह !
ไม ๆๆๆ
, , चल भ
ไม ๆๆๆๆ ไม
, , इस ब द कर
ไม ๆๆ ป ดเด ยวน
च र, ल भ , प यक कड , ग ल द व ल , ध र कर व ल परम वर क र ज य क व र स ह ग
คน ขโมย คน โลภ คน ข เมา คน ปากร าย คน ฉ อโกง จะ ไม ได ร บ อาณาจ กร ของ พระเจ า เป น มรดก