"सम य जन" के अनुवाद लातवी भाषा को:


  शब्दकोश हिन्दी-लात्वीयावासी

जन - अनुवाद :
कीवर्ड : Tēti Tēti Aiziet Dziet Dims Sums Kalnup

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

सम प ष ठ
Pāra Lapas
ड म और सम
Dims un Sums.
जन.
Janvāris
सम प ष ठ श र ष स चन
Pāra lapu galvene
सम प ष ठ प द स चन
Pāra lapu kājene
सम प ष ठ श र ष स चन
Pāra lapu augšmala
सम प ष ठ प द स चन
Pāra lapu apakšmala
जन. February
JanFebruary
प प जन!
Tēti!
प प जन, बच ओ
Tēti, pal dziet.
श क र , प प जन
Paldies, tēti.
बह त ख ब, प प जन!
Aiziet, tēti!
जन. Coptic month 11 ShortName
unCoptic month 11 ShortName
सम और व षम प ष ठ क ल ए भ न न प द स चन
Izmatot atšķirīgu kājeni pāra un nepāra lapām
सम और व षम प ष ठ क ल ए भ न न श र ष स चन
Izmatot atšķirīgu galveni pāra un nepāra lapām
जन. Indian National month 4 ShortName
JanIndian National month 4 ShortName
ड म, सम, चल इस बत त ह क हम ऊपर क स ज त ह !
Dim, Sum, parād sim viņam, kā mēs dodamies kalnup!
क हर एक जन आग स नमक न क ज एग
Sāls ir laba, bet ja sāls paliek nederīga, ar ko jūs to padarīsiet derīgu? Turiet sāli sevī un uzturiet mieru savā starpā!
हम सब म लकर जह ज पर द स छ हत तर जन
Pavisam kuģī mēs bijām divsimt septiņdesmit sešas dvēseles.
हर एक जन ज स दश म ब ल ह , उस म रह
Katrs lai paliek tanī aicinājumā, kurā tas aicināts!
जन ख त म ह ग एक ल ल ज एग और द सर छ ड ज एग
Tad mācekļi jautāja Viņam, sacīdami Kur, Kungs?
द सर द न फ र हन न और उसक च ल म स द जन खड ह ए थ
Otrā dienā Jānis un divi no viņa mācekļiem atkal stāvēja.
आत म क जन सब क छ ज चत ह , परन त वह आप क स स ज च नह ज त
Turpretī garīgais izdibina visu, bet viņu pašu neviens neizdibina.
ऐस जन क ल ह दण ड ज भ इ म स बह त न द , बह त ह
Tādam pietiek soda, ko vairākums viņam uzlicis.
उस समजन ख त म ह ग , एक ल ल ज एग और द सर छ ड द ज एग
Divas mals dzirnavās vienu paņems, otru atstās.
त क परम श वर क जन स द ध बन , और हर एक भल क म क ल तत पर ह ज ए
Lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs un katram labam darbam sagatavots.
और हम न व श व स क , और ज न गए ह , क परम श वर क पव त र जन त ह ह
Tad Sīmanis Pēteris atbildēja Viņam Kungs, pie kā lai mēs ejam? Pie Tevis ir mūžīgās dzīves vārdi.
जब वह ल ख ल न लग , त एक जन उसक स म हन ल ज दस हज र त ड ध रत थ
Un kad viņš iesāka norēķinu, tika pie viņa atvests viens, kas tam bija parādā desmit tūkstošu talentu.
क अब स एक घर म प च जन आपस म व र ध रख ग , त न द स द त न स
Jo no šī laika pieci vienā namā sašķelsies trīs pret diviem un divi pret trim.
क त म र प र ण क अध ल क म न छ ड ग और न अपन पव त र जन क सड न ह द ग !
Jo Tu neatstāsi manu dvēseli mirušo valstī, nedz dosi savam Svētajam redzēt satrūdēšanu.
क ज क ई ऐस जन क नमस क र करत ह , वह उस क ब र क म म स झ ह त ह
Jo tas, kas viņu sveicina, piedalās tā ļaunajos darbos.
इसल उस न एक और भजन म भ कह ह क त अपन पव त र जन क सड न न द ग
Tāpat Viņš arī citur saka Tu nedosi savam Svētajam redzēt satrūdēšanu. (Ps.15,10)
हर एक पव त र जन क ज श मस ह म ह नमस क र कह ज भ ई म र स थ ह त म ह नमस क र कहत ह
Sveiciniet ikvienu svēto Kristū Jēzū!
पर ह परम श वर क जन, त इन ब त स भ ग और धर म, भक त , व श व स, प र म, ध रज, और नम रत क प छ कर
Bet tu, Dieva cilvēks, bēdz no tā! Turpretīm centies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības!
और म र धर म जन व श व स स ज व त रह ग , और द वह प छ हट ज ए त म र मन उस स प रसन न न ह ग
Bet mans taisnīgais dzīvo no ticības, un tas nepatiks manai dvēselei, ja viņš atkāptos.
पर ह ब त प रगट ह , क व वस थ क द व र परम श वर क ह क ई धर म नह ठहरत क क धर म जन व श व स स ज व त रह ग
Bet ka likums nevienu Dieva priekšā neattaisno, par to teikts Taisnīgais dzīvo no ticības.
ह ज नकर क व वस थ धर म जन क ल नह , पर अधर म , न र क श , भक त ह न , प प , अपव त र और अश द ध , म ब प क घ त करन व ल , हत
Jāapzinās tas, ka bauslība taisnīgajiem nav dota, bet netaisnīgajiem un nepadevīgajiem, bezdievīgajiem un grēciniekiem, izvirtīgajiem un apgānītājiem, tēva un mātes slepkavām, cilvēku slepkavām,
पर हम बह त च हत ह , क त म म स हर एक जन अन त तक प र आश क ल ऐस ह प रत न करत रह
Bet mēs vēlamies, lai katrs no jums parādītu to pašu centību cerības piepildīšanā līdz galam.
उन ह म स एक जन न ज उन ह भव ष द क त ह , कह ह , क क र त ल ग सद झ ठ , द ष ट पश और आलस प ट ह त ह
Viens no viņiem, viņu pašu pravietis, sacīja Krētieši vienmēr ir meļi, ļauni zvēri, slinki vēderi.
स हम उस व श र म म प रव श करन क प रत न कर , ऐस न ह , क क ई जन उन क न ई आज ञ न म नकर ग र पड
Centīsimies tāpēc ieiet šinī mierā, lai kāds neiekristu neticībā pēc tā paša parauga!
क उस म परम श वर क ध र म कत व श व स स और व श व स क ल प रगट ह त ह ज स ल ख ह , क व श व स स धर म जन ज व त रह ग
Jo tanī atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts Taisnīgais dzīvo no ticības. (Hab.2,4)
क स धर म जन क ल क ई मर , ह त द र लभ ह , परन त क ज न क स भल मन ष क ल क ई मरन क भ ह व कर
Jo neviens taču nemirst par taisnīgo, par labo varbūt kāds uzņemtos mirt.
द अन भ ष म ब त करन ह , त द द , बह त ह त त न त न जन ब र ब र ब ल , और एक व क त अन व द कर
Ja kāds runā valodās, divi vai, lielākais, trīs un pēc kārtas, tad viens lai izskaidro
द ख , उस द न उन म स द जन इम म ऊस न म एक ग व क ज रह थ , ज र शल म स क ई स त म ल क द र पर थ
Un, lūk, divi no viņiem tanī pat dienā gāja uz miestu, vārdā Emmaus, kas atradās sešdesmit stadiju attālumā no Jeruzalemes.
इतन म व उस ग व क प स पह च , जह व ज रह थ , और उसक ढ ग स ऐस जन पड , क वह आग बड च हत ह
Un viņi tuvojās miestam, kurp tie gāja, bet Viņš izlikās tālāk ejot.