"स मन नजर प स ट" के अनुवाद लातवी भाषा को:


  शब्दकोश हिन्दी-लात्वीयावासी

मन - अनुवाद : नजर - अनुवाद :

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

हल ह च
Piekļūts pirms
RNorth, the direction
R
और उ मर थ हम र ओर ज व श व करत ह , क तन मह न ह , क शक त क रभ व क उ क रर य क अन
Un cik pārmērīgi liels ir Viņa spēks mūsos, kas ticam saskaņā ar Viņa spēka varenības izpausmi.
म त म नजर रख ह , त म ह त ह .
Es neizlaidu tevi no acīm.
हर एक व यक त रध न अध क र य क अध न रह क य क क ई अध क र ऐ नह , ज रम श वर क ओर न ह और ज अध क र ह , व रम श वर क ठहर ए ह ए ह
Katrs cilvēks lai ir padots priekšniecības varai, jo nav varas, kā tikai no Dieva un tā, kas ir, ir Dieva iecelta.
यह इ ल आओ और हम उ नजर रख ग .
Atnes to atpakaļ, mēs viņu pieskatīsim.
अब, म त म ह वह क ग ज र अनजर रखन च हत ह .
Uzmanīgi vēro rādītāju.
मन कभ नह ! . !
Nepievērs viņai uzmanību.
त म क छ र ड ल मन?
Gandrīz mani saplosīja.
म र मन म हज र व ल थ
Man bija miljons jautājumu.
म अन क र म उ नजर नह ड ल यद आ ह आ ह त ह क य ज नत ह ?
Ko tu iesāktu bez raidītāja mašīnā?
शर र मन लग न त म त य ह , रन त आत म मन लग न ज वन और श न त ह
Jo miesas tieksme ir nāve bet gara tieksme dzīvība un miers.
मन फ र व क य ग य फल ल ओ
Tad dariet gandarījuma cienīgus augļus!
उनक मन म , उनक ज वन म कर .
Kā dzīvo, par ko domā.
ड बन क भय मन म आएग नह
Bez baiļu būšu es nesl kšu
क य क रभ क मन न ज न ह , क उ खल ए? रन त हम म म ह क मन
Jo kas ir izpratis Kunga prātu, lai Viņu pamācītu? Bet mums ir Kristus prāts.
वह र तरह मन क ह .
Nekas, neklausies Filā.
त म ह र ज न बक शन क मन ह रह ह
Gandr z vai gribas pasargāt tavu dz v bu.
क य क शर र क व यक त शर र क ब त मन लग त ह रन त आध य त म क आत म क ब त मन लग त ह
Jo tie, kas dzīvo saskaņā ar miesu, tiecas pēc tā, kas miesīgs, bet kas saskaņā ar garu, tie cenšas pēc garīgā.
म न उमन फ र न क ल य अवर द य , र वह अन व यभ च र मन फ र न नह च हत
Es devu viņai laiku gandarīšanai, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības.
ल य अन इ ब र ई मन फ र कर रभ र र थन कर, म भव ह त र मन क व च र क षम क य ज ए
Tāpēc atgriezies no šī sava ļaunuma un lūdz Dievu! Varbūt šī tavas sirds iedoma tiks tev piedota.
और उन ह न ज कर रच र क य , क मन फ र ओ
Un viņi izgāja un sludināja grēku gandarīšanu.
त भ उ ब र मन मझ र भ ई ज नकर च त ओ
Tomēr neuzskatiet to par ienaidnieku, bet pamāciet kā brāli!
रणभ म हल य द ध मन म लड ज त ह
Pirms dūru c ņas ir prāta c ņa.
और व र ध य क नम रत मझ ए, क य ज न रम श वर उन ह मन फ र व क मन द , क व भ त य क ह च न
Tādam, kas laipni pamāca tos, kas pretojas patiesībai varbūt Dievs dos tiem atgriezties, lai pazītu patiesību,
मन फ र ओ क य क वर ग क र ज य न क आ गय ह
Un sacīdams Gandariet par grēkiem, jo debesvalstība tuvu!
और अमन क आत म क वभ व म नय बनत ज ओ
Bet atjaunojieties savā prātā un garā,
whacked उमन क . त म ब थ . ठ क ह .
Bija tikai nodzēris sajēgu.
ल क न... ... वह उनक मन म एक बह त क छ म ल ह .
Bet viņa prāts ir ļoti nodarbināts.
य श न उन क मन क ब त म ल म करक कह , क त म ल ग अन अमन म ब र व च र क य कर रह ह ?
Kad Jēzus redzēja to domas, Viņš sacīja Ko jūs domājat ļaunu savās sirdīs?
क य क जह त र धन ह वह त र मन भ लग रह ग
Jo kur tava manta, tur ir arī tava sirds.
रन त मर यम य ब ब त अमन म रखकर चत रह
Bet Marija glabāja visus šos vārdus, pārdomādama savā sirdī.
क य क जह त म ह र धन ह , वह त म ह र मन भ लग रह ग
Jo kur jūsu manta, tur arī jūsu sirdis.
और अब अमन चन क ल ए श र कर रह ह .
Tagad tavs prāts sāk darboties.
चल ए उ ढ ढ न क लत ह और उमन बदल द त ह
Dodamies viņu meklēt un liekam pārdomāt.
त म ह र द ल एक रद र क ह और मन एक ड र गन ज
Tev ir vadoņa sirds un pūķa dvēsele.
म र ज आ अन ऊर उठ ल और म झ ख क य क म नम र और मन म द ह और त म अमन म व श र म ओग
Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm.
क य क भ तर अर थ त मन ष य म मन , ब र ब र च न त व यभ च र
Jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunās domas, laulības pārkāpšana, nešķīstības, slepkavības.
क म झ बड श क ह , और म र मन द द खत रहत ह
Ka man ir lielas skumjas un nepārtrauktas sāpes manā sirdī.
क य क रम श वर हम र मन बड ह और ब क छ ज नत ह
Ja mūsu sirds pārmet mums, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds, un zina visu.
ग य , आध न क कल क त ... ... और म नव मनहल मह न च त रक र .
Goija, modernās mākslas tēvs un pirmais lielais cilvēka prāta gleznotājs.
र त म ह र त क मन म ... ज र द ह नह थ
Bet tavs tēvs nekad nešaub jās.
और व रत द न एक मन ह कर मन द र म इक ठ ह त थ , और घर घर र त ड त ह ए आनन द और मन ध ई भ जन क य करत थ
Viņi ik dienas vienprātīgi sanāca svētnīcā un mājās lauza maizi, un gavilējot ar vientiesīgu sirdi pieņēma barību,
धन य ह व , ज न क मन श द ध ह , क य क व रम श वर क द ख ग
Svētīgi ir žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti.