"एक और र स त ख जन " के अनुवाद स्लोवाक भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-स्लोवाक

एक - अनुवाद : एक - अनुवाद : एक - अनुवाद : एक - अनुवाद : जन - अनुवाद : एक - अनुवाद :

एक - अनुवाद : एक - अनुवाद :

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

ग नब शnetherlands. kgm
's Hertogenboschnetherlands. kgm
पहल पह च
Prístup pred
. अव वल
R. Awal
. उ
R. Thaani
म क य गय थ
A ja som bol sedem.
. अव वल क
R. Awal
. उ न क
R. Thaani
अफ ह आप क नष ट क द ग .
Ľútosť a smútok ťa môžu iba zničiť.
आ क प , ह ब मल क एल यह ब ज क प ह आ
Synovia Beriovi Cheber a Malkiel, ktorý bol otcom Birzávita.
म अच छ अपन क अपन द ह .
Mladý muž, ja som tiež prekliaty.
जन.
Jan
ल प प ल म थ म मह ल ल न व ल म , हलफ क प य क ब
Filip, Bartolomej, Toš, colný Matúš, Jakob Alfeov, Lebeus, ktorému bolo dané prímeno Taddeus,
जन. February
janFebruary
प प जन!
Ockovia!
बक न, न, म ह क न,
synov Barkosových, synov Siserových, synov Támachových,
जन म ह ग एक ल ल य ज एग छ ड ज एग
Dvaja budú na poli jeden bude vzatý a druhý zanechaný.
क य क ह एक जन आग नमक न क य ज एग
Lebo každý bude osolený ohňom a každá obeť bude osolená soľou.
प प जन, बच ओ
Ockovia, pomóc!
श क य , प प जन
Vďaka, ockovia.
न भ व ल आ गन क घ क गढ ह ए प , एक द वद क कड य लग क बन य
A vystavil vnútorný dvor tri rady stĺpov z tesaného kameňa a jeden rad tesaných stĺpov cedrových.
क ह , एक नई लकड क ह इनक ल ग जभवन म द ज ए
Tri rady bude veľkých kameňov a rad nového dreva, a náklad sa dá z domu kráľovho.
बह ब, प प जन!
Idete, ockovia!
मय द जन म ह ग , एक ल ल य ज एग छ ड द य ज एग
Dve budú mlieť vo mlyne jedna bude vzatá a druhá zanechaná.
क पम श वजन द ध बन , एक भल क म क ल य ह ज ए
aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený.
य श ऊल, न प , क हथ य ढ न व ल , जन द न एक ग म गए
A tak zomrel Saul a jeho traja synovia a jeho zbrojnoš i všetci jeho mužovia toho dňa spolu.
ह प भ , क ण भ ह क य क एक एक जन क उक क म क अन फल द
Raz hovoril Bôh, dva razy som to počul, že Bohu je sila.
घ ड व ग चलन व ल घ ड क ल य जव प आल जह प जन पड थ वह आज ञ क अन एक एक जन पह च य क
A Bôh dal Šalamúnovi múdrosť a rozumu veľmi mnoho a širokosť srdca čo do vedomostí jako piesku na brehu mora.
उन म एक एक जनएक एक ज ड व भ द य ब न य म न क प क ट कड प च ज ड व द ए
A každému z nich dal po dvoje šiat na premenu, ale Benjaminovi dal tristo striebra a pätoro slávnostných šiat na premenu.
एक जन दश म ब ल य गय ह , उ
Každý nech zostáva v povolaní, v ktorom je povolaný.
म श वजन क प छ ज क एक ब जव क ष क ल ब ठ ह आ प य म छ , पम श व क ज जन यह द आय थ , क य वह ह ?
A išiel za mužom Božím a našiel ho sedieť pod tým dubom a riekol mu Či si to ty ten muž Boží, ktorý prišiel z Judska? A on odpovedal Som.
जन. Coptic month 11 ShortName
PanCoptic month 11 ShortName
जब क न , उन ह न क एल क आग, मछल ह ई, ट द
A jako vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu, položenú na ňom, aj chlieb.
जन. Indian National month 4 ShortName
JyaIndian National month 4 ShortName
ल य उएक जन म भ कह ह क अपन पव जनड न न द ग
A preto aj inde hovorí Nedáš svojmu Svätému vidieť porušenie.
अप अह य ह न अपन उ नई च क ल ल य , फ ड कह ट कड क द ए
A Achiáš pochytil nové rúcho, ktoré mal na sebe, a roztrhal ho na dvanásť kusov
ज क ल ग आपएक, एक अपन पड अ ध जव न व द ध जन न च जन म नन य ल ग भ य क व यवह
A ľudia sa budú navzájom sužovať, druh druha a blížny blížneho chlapec sa zúrivo osopí na starca a človek bez vážnosti na váženého.
यद वह न न , एकजन क अपन थ ल ज , क ह एक द य न गव ह क म ह ठह ई ज ए
A keby nepočúvnul, pojmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby na ústach dvoch svedkov alebo troch bolo postavené každé slovo.
एक व यक ध न अध क य क अध न ह क य क क ई अध क नह , ज पम श व क ओ न ह ज अध क ह , व पम श व क ठह ए ह ए ह
Každá duša nech sa podriaďuje vrchnostiam, ktoré jako také majú vyššiu moc lebo nieto vrchnosti krome od Boha, a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha,
थ हम ज व श व ह , क न मह न ह , क शक क प भ व क उ य क अन
a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády.
ब द ध म न प ष बलव न भ ह ह , ज ञ न जन अध क शक म न ह
Múdry muž je silný, a človek známosti upevňuje moc.
य ह क प य आब, द ऊद क जन, ह ब न कलक उन ग ब न क प क प म ल द न दल उएक एक ब ठ गए
A vyšiel i Joáb, syn Ceruje, i služobníci Dávidovi a stretli sa s nimi pri rybníku Gibeona, a položili sa jedni z jednej strany rybníka a druhí z druhej strany rybníka.
ष क व उ अध क अव थ क ज न ग न ज ए उन म एक एक जन यह व क भ ट द
Každý, ktorý prejde medzi počítaných vo veku od dvadsiatich rokov a vyše, dá Hospodinovi obeť pozdvihnutia.
अब म न कह , म झ न व श नह द य , क य द ह , क म म उ पन न ह आ एक जन ह ग
A ešte povedal Abram Hľa, mne si nedal semena, a tak hľa, cudzí syn môjho domu bude mojím dedičom.
क य क म द ह ई द न व ल द न जन क , ह य अन थ क भ छ ड
Lebo som vytrhoval biedneho, volajúceho o pomoc, i sirotu i toho, kto nemal pomocníka.
द न फ य हन न क च ल म जन ड ह ए थ
Nasledujúceho dňa zase stál Ján i z jeho učeníkov dvaja