"पर य प त र प स " के अनुवाद स्लोवाक भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-स्लोवाक

पर - अनुवाद :
Na

पर - अनुवाद :
Na

पर - अनुवाद :
Na

पर - अनुवाद : पर - अनुवाद : पर - अनुवाद :
Na

पर - अनुवाद :
Na

कीवर्ड : Zemi Streche Túto

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

ZNorth, the direction
Z
क ब म क म नक म क चल द
a že Jakob poslúchol svojho otca a svoju matku a išiel do Pádan arama,
ग नब शnetherlands. kgm
's Hertogenboschnetherlands. kgm
हल ह च
Prístup pred
मश जब ल, द क,
Mešezabel, Cádok, Jaddua,
क ब क आन क श च म श व न द क द शन द क आश ष द
A Bôh sa zase ukázal Jakobovi, keď prišiel z Pádan arama, a požehnal ho.
. अव वल
R. Awal
. उ
R. Thaani
म म अन न न ब एल क घ ज क वह अन म म ल ब न क एक ब ट क ब ह ल न
Zober sa, idi do Pádan arama, do domu Betuela, otca svojej matky, a odtiaľ si vezmi ženu, z dcér Lábana, brata svojej matky.
. अव वल क
R. Awal
. उ न क
R. Thaani
म ग ल न ल अ ट ट क च ल न chile. kgm
Magallanes y la Antártica Chilenachile. kgm
ह क न च ल ष क ह क बक क , ज म क व , अ म ब एल क ब ट , औ म ल ब न क बह न भ , ब ह ल
A Izákovi bolo štyridsať rokov, keď si vzal Rebeku, dcéru Aramejca Betuela z Pádan arama, sestru Aramejca Lábana, za ženu.
क ब ज थ , कन न द श क शक म नग क शल क ष म ह चक नग म हन ड खड क ए
A tak prišiel Jakob bez nehody a v pokoji k mestu Sichemu, ktoré je v zemi Kanaána, keď bol prišiel z Pádan arama, a táboril pred mestom.
ल आ क ल न ड ज ल थ अ ग द, औ आश क ब क ह ए, ज उ म म उ न न ह ए
A synovia Zilfy, dievky Leinej Gád a Aser. Toto sú synovia Jakobovi, ktorí sa mu narodili v Pádan arame.
बक न, न, म ह क न,
synov Barkosových, synov Siserových, synov Támachových,
श ओ क वह म म इकट ठ कक धन ढ ह ग थ , ब क कन न म अ ह क क ज न क मन , थ ल ग
a hnal všetok svoj dobytok a všetok svoj nadobudnutý majetok, ktorého nadobudol, svoj kúpený dobytok, ktorého nadobudol v Pádan arame, aby išiel k Izákovi, svojmu otcovi, do zeme Kanaána.
श ओ क वह म म इकट ठ कक धन ढ ह ग थ , ब क कन न म अ ह क क ज न क मन , थ ल ग
Vtedy povieš Tvojho služobníkov, Jakobov. Je to dar, poslaný môjmu pánovi Ezavovi. A hľa, i sám ide za nami.
ह व कह ह , ब ध द म न अन ब ध द घमणड न क , न व न व , धन अन धन घमणड क
Takto hovorí Hospodin Nech sa nechváli múdry svojou múdrosťou, ani nech sa nechváli udatný muž silný svojou silou, nech sa nechváli bohatý svojím bohatstvom!
न औ न न ह आ
a Jojada splodil Jonátana, a Jonatán splodil Jadduu.
ह क न क ब क व द क , औ वह म क अ म ब एल क उ ल ब न क चल , ज क ब औ व क म बक क भ ई थ
A tak poslal Izák Jakoba, a išiel do Pádan arama k Lábanovi, synovi Betuela Aramejského, bratovi Rebeky, matky Jakobovej a Ezavovej.
आ क , ह ब मल क एल औ ह ब ज ह आ
Synovia Beriovi Cheber a Malkiel, ktorý bol otcom Birzávita.
ल म थ म औ मह ल ल न व ल म , हलफ क क ब औ
Filip, Bartolomej, Tomáš, colný Matúš, Jakob Alfeov, Lebeus, ktorému bolo dané prímeno Taddeus,
जब क न , उन ह न क एल क आग, औ मछल ख ह ई, औ ट द ख
A jako vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu, položenú na ňom, aj chlieb.
न एल ह क च उठ ई ज उ थ , औ वह ल ट ग , औ दन क खड ह आ
Potom zdvihol plášť Eliášov, ktorý bol spadol s neho a vrátiac sa zastál na brehu Jordána.
वग न व थ न म उनक थन औ ग ड ग ड हट नन औ उनक न न ,
vyslyš na nebesiach, na pevnom mieste svojho bývania, ich modlitbu a ich pokornú prosbu a učiň ich súd
अह ह न अन उ नई च क ल ल , औ फ ड कह ट कड क द ए
A Achiáš pochytil nové rúcho, ktoré mal na sebe, a roztrhal ho na dvanásť kusov
वह वह व न क न क न ल क उक उक दक ख न क ओ ह च ग नग मनश श क व न ह वह ए क ठह
A hranica sostupuje k potoku Kána, na juh toho potoka. Tie mestá patria Efraimovi a sú medzi mestami Manassesovými. A hranica Manassesova je od severa toho potoka a vychádza k moru.
थ हम ज व श व ह , क न मह न ह , क शक भ व क उ क अन
a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády.
ब एल ह न अन च कड क ए ठ ल , औ जल , ब वह इध उध द भ ग ह ग व द न थल ह थल गए
A Eliáš vezmúc svoj plášť svinul ho a uderil vodu, ktorá sa rozdelila sem i ta, a prešli obaja po suchu.
उन ह द न म ब म शल म न कलकह थ , क श ल ब अह ह नब , नई च ओढ ह ए म म ल औ क वल व ह द न म द न म थ
A stalo sa v tom čase, keď vyšiel Jeroboám z Jeruzalema, že ho našiel Achiáš Silonský, prorok, na ceste, ktorý bol zahalený do nového rúcha, a boli len sami dvaja na poli.
म न अन भ इ क इ म आज क द न क नह छ ड , म श व ह व क आज ञ म न च क म न ह
Neopustili ste svojich bratov toto už mnohé dni, až do tohoto dňa, a ostríhali ste, čo bolo nariadené, prikázanie Hospodina, svojho Boha.
ह एल ह न अन म ह च , औ ब ह ज क ग फ क द व खड ह आ फ एक शब द उ न ई द , क ह एल ह क क म?
A stalo sa, keď to počul Eliáš, že zavinul svoju tvár do svojho plášťa a vyjdúc stál pri otvore jaskyne, a hľa, prišiel k nemu nejaký hlas, ktorý hovoril Čo tu robíš, Eliášu?
न भ व ल आ गन क घ क गढ ह ए , औ एक द वद क कड लग क बन
A vystavil vnútorný dvor tri rady stĺpov z tesaného kameňa a jeden rad tesaných stĺpov cedrových.
क ह , औ एक नई लकड क ह औ इनक ल ग जभवन म द ज ए
Tri rady bude veľkých kameňov a rad nového dreva, a náklad sa dá z domu kráľovho.
एक व ध न अध क क अध न ह क क क ई अध क नह , ज म श व क ओ न ह औ ज अध क ह , व म श व क ठह ए ह ए ह
Každá duša nech sa podriaďuje vrchnostiam, ktoré jako také majú vyššiu moc lebo nieto vrchnosti krome od Boha, a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha,
व ल ज नग म घ म थ , म झ म ल , उन ह न म झ म ल क शहन ह क ओ न म म झ छ न ल
Našli ma strážcovia, ktorí obchádzajú po meste, zbili ma, ranili ma vzali môj plášť so mňa tí, ktorí strážia múry.
वग न व थ न नक क षम कन , औ एक एक क मन क ज नकक च ल क अन फल द न ( आदम क मन क ज नन व ल ह )
aby sa ťa báli a chodili po tvojich cestách po všetky dni, ktoré budú žiť na tvári zeme, ktorú si dal našim otcom.
छ , क न ह ? ब वह ब ल , म न द क अन च ओढ द , क हम भ म छ ड न व ल क ट म ब ह
Na to riekol Požehnaná si ty Hospodinovi, moja dcéro! Teraz naposledy si dokázala ešte väčšiu zbožnosť ako tam prv, že si neišla za mládencami, ani za chudobnými ani za bohatými.
...
Ale...
वह म झ ख .
Ale stále ma otravovala.
क , ए ट न कड , कड .
Počkaj, počkaj Anton.
ब ब अज न कह , ज च ओढ ह उ फ ल क थ म भ ल औ जब उ न उ थ म भ ब उ न छ न ए ज न क उठ द वह नग म चल गई
A tak prišla ku svojej svokre, ktorá jej riekla Čo je s tebou, moja dcéro? A porozprávala jej všetko, čo jej učinil ten muž.
मझ म, औ ज, औ भक
a v známosti zdržanlivosť a v zdržanlivosti trpezlivosť a v trpezlivosti pobožnosť